Domov pro seniory u Biřičky

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Autoři návrhu: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ing. arch. Tereza Ježková

HIP: Ing. Jakub Tichý, Atelier 99, s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Projekt: 03/2021

Program: domov pro seniory

Velikost: 9 200 m2

Status: studie – koncept

Zadání

Zadáním bylo vytvořit jednu ze tří koncepčních variant návrhu nového objektu v areálu Domova pro seniory U Biřičky za účelem poskytování pobytových sociálních služeb pro cca 120 klientů, a to včetně zázemí pro provoz těchto služeb.
V současnosti se v areálu Domova U Biřičky nachází dva objekty X a Y, vybudovány ve stavební koncepci 60 – let s hromadnými toaletami a koupelnami a již nevyhovují dnešním požadavkům na bydlení pro seniory. Pokoje neodpovídající současným stavebním parametrům. Za stávajícími objekty je rozsáhlý park se vzrostlými stromy navazující na přilehlou rodinnou zástavbu.

Urbanismus

Zvolené umístění nového objektu domova pro seniory respektuje stávající hodnoty území, kterými je zejména cenný park se vzrostlými stromy na jižním okraji areálu domova pro seniory. Z tohoto důvodu umisťujeme objekt do volné jižní části na nároží, při ulici K Biřičce.

Hmota objektu ve tvaru L urbanisticky uzavírá blok, a zklidňuje roztříštěné území tvořené nesourodými tvary stávajících budov a vymezuje se vůči rodinné zástavbě i objektům X a Y jasnou a jednoduchou formou. Objekt uzavírá parkovou plochu, a ve svém vnitřním atriu umožňuj rozšíření zelené plochy.

Severní orientace zeleného parku není ideální pro situování pokojů klientů tímto směrem. Proto jsou pokoje situovány jižním a západním směrem do ulice na úkor toho, že nemají výhledy do parku. Z horních pater může být díky nízké přilehlé výstavbě a okrajové pozici vůči městu výhled do okolní krajiny.

Terén zájmového území mírně klesá jižním směrem podél ulice K Biřičce, do vnitrobloku naopak stoupá. Této morfologie využíváme k úplnému zapuštění vstupního suterénního podlaží ze severní strany. Ve vnitrobloku pak zelená střecha podzemního parkování navazuje na současný park. Podél ulice K Biřičce se suterénní podlaží směrem k nároží postupně odhaluje. Jižní fasáda podél garáží je tvořena perforovaným plechem bez oken. Zde se počítá se výsadbou zeleně podél fasády, která opticky toto podlaží skryje i z této strany.

Příjezd k objektu je jižním směrem po ulici k Biřičce. Vjezd do podzemního parkování je za rohem, po nově vybudované komunikaci, která odbočuje východním směrem z ulice K Biřičce, podél slepé boční fasády řadových domů. V současnosti se zde nachází panelová komunikace pro pěší.

Hlavní vstup je situován do nárožní hmoty ze západní fasády, odkud je přes recepci návštěvník vyfiltrován buď do nově vybudovaných oddělení domova pro seniory, umístěných v každém rameni objektu, nebo vystoupá komunikačním jádrem do 2. nadzemního podlaží, kam ústí nadzemní spojovací krček, odkud se dá projít ke stávajícím objektům X a Y suchou nohou. Nebo může pokračovat přes foyer s občerstvením za recepcí, vystoupat po venkovním schodišti do vnitrobloku, a odtud projít parkem k objektům X a Y po stezkách v parku. Stejné možnosti má návštěvník nebo personál, kteří zaparkují v podzemních garážích, které mají přímou vazbu na recepci a foyer

Parkem prochází spojovací nadzemní krček, který má za cíl propojit nový objekt se stávajícími objekty X a Y vnitroareálovým koridorem. Aby hmota krčku nepůsobila v parku jako bariéra, bylo zvoleno situování krčku do 2. nadzemního podlaží, kde ústí do chodby, která je v přímé vazbě na centrální schodiště, umístěné mezi ramena, v kterých se nachází pokoje klientů.
Parkem se tedy vine subtilní konstrukce, která je umístěna na sloupech, pod kterými se dá volně procházet, zároveň jsou stěny spojovacího koridoru proskleny a tak poskytují příjemné výhledy do vzrostlé zeleně, které Vás budou provázet na cestě k dalším objektům Domova.

Architektura

Záměrem bylo neoslabit současnou kompozici a výraz celého areálu, naopak ho zklidnit jednoduchým ztvárněním.

Objekt uvažujeme podsklepený třípodlažní, ve tvaru písmena L. Ramena se rozevírají tak, aby byla rovnoběžná s hranicemi dotčených pozemků.

Uliční fasáda hmoty při západní straně pozemků je členěna racionálně, pravidelně rozmístěnými okenními otvory z pokojů klientů a v suterénním patře z kanceláří vedení a dalšího personálu. Pří této fasádě je umístěn jednoduchý objekt, mimo hlavní hmotu nového objektu, určený k rozloučení se zesnulými. Objekt je bez oken, prosvětlen ze střechy světlíkem.

Nárožní hmota je ve své formě definována situováním centrálního schodiště na fasádě objektu, a místnostmi pro návštěvy, které jsou v přímé vazbě na komunikační jádro umístěny v každém patře nad sebou, a stejně jako schodiště a chodba před pokoji, jsou velkoryse proskleny a doplněny dřevěným obkladem fasády, který má strhávat pozornost na hlavní vstup pro celý areál, který je zde ve podzemním podlaží umístěn.

Hmota při jižní straně pozemků je svisle členěna na bloky, proporčně odpovídající měřítku řadových domů, které jsou v těsné blízkosti nové zástavby. Lodžie jsou racionálně umístěny pravidelně nad sebou. Na fasádách bez lodžií se opakuje motiv členěná oken ze západní strany.

Minimalistické pojetí severní a východní fasád objektu, orientovaných do parku, je narušeno prosklením z obou schodišť pro každé oddělení na patře a opravdu velkorysým prosklením z obou společenských místností, určených k setkávání klientů, jejich aktivizaci, případně stravování klientů, kteří by se nestravovali na pokojích.

Výtvarné řešení

Výraz stavby je minimalistický, s pravidelným členěním fasády. Okna jsou dřevěná, případně v imitaci dřeva, ve strukturované šedé omítce. Velkoformátová prosklení společenských místností a schodišť jsou na fasádě doplněny o dřevěný obklad.

Jižní fasáda podzemního podlaží, kde jsou umístěna parkovací stání, je tvořena perforovaným plechem, který umožňuje přirozené větrání a propouští do garáží denní světlo. Střecha garáže i třípodlažního objektu je uvažována jako zelená.
Drobný objekt v suterénním podlaží, připojením k hlavní hmotě domova je navržen z pohledového velmi světlého betonu, z jižní strany je do stěny včleněn otvor ve tvaru kříže.

Zvolené materiály vycházejí z charakteru okolí. Barevnost fasády byla volena v návaznosti na vzrostlou zeleň v přírodních odstínech. Celková materiálová skladba tak působí harmonicky vůči okolní krajině, ale zároveň současným dojmem. Oplechování atiky a zábradlí v parku je voleno ve pastelovém odstínu modrozelené. Záměrem bylo, aby objekt zapadal mezi stromy, a aby odkazoval svým výrazem na účel objektu.

Web vytvořil exarion.cz