Trnkova Knihovna

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Autoři návrhu: Ing. arch. Martin Štěpánek, PhD., Ing. arch. Markéta Kamená, Ing. arch. Tereza Ježková

Místo: Olomouc

Projekt: 06/2020

Program: veřejná vybavenost

Velikost: 323 m2

Status: domácí soutěž

Návrh adaptace objektu bývalé kotelny pracuje s těmito základními principy:

– Funkčně univerzální řešení, které nabízí různé druhy prostorů pro různorodé využití

– Jednoduché provozní řešení, které je přehledné jak pro pracovníka knihovny, tak pro její návštěvníky

– Prostorově zajímavé řešení, které nepopírá původní stavbu, ale naopak na ni navazuje a její charakter rozvíjí a posiluje.

Vzhledem k uvažované velikosti objektu, k jeho předpokládanému provozu (bezbariérovému) a funkční náplni považujeme za vhodné celý provoz objektu řešit na úrovni jednoho podlaží. Vícepodlažní řešení by přineslo provozní i stavební komplikace, vznikl by prostor, který by byl hůře přehledný pro pracovníka knihovny a pro konverzi stávajícího objektu méně vhodný.

Řešení knihovny na úrovni parteru považujeme za správné i přes překročení hranice 5% plochy přístavby dle regulačního plánu, neboť přináší jednoduché a přehledné provozní řešení, pomocí průhledů umožňuje propojení vnitřního prostoru knihovny s venkovním prostorem a nabízí nekomplikované stavebně technické řešení.

Urbanisticko – architektonické řešení

Hlavní vstup navrhujeme ponechat v původní poloze, v pohledové vazbě na plánovanou zastávku tramvaje. Prostor před hlavním vstupem dláždíme kamennou dlažbou a vytváříme důstojný předprostor, do kterého navrhujeme mobiliář k sezení a stojany na kola. Půdorysné rozšíření objektu o klidovou studijní část navrhujeme do prostoru stávající zelené plochy v severní části. Vnitřní prostor se prolíná s venkovním skrze velkoformátové prosklení, při kterém jsou umístěny sedací vaky a sezení se stolky pro četbu a studium. Vstup do výměnné stanice horkovodní přípojky je umístěn ve stávající poloze na východní fasádě. Na této fasádě se také nachází příležitostný vstup do zázemí pracovníka knihovny.

Návrh využívá stavebně konstrukčního charakteru původní kotelny, s odkazem na její původní vertikalitu a uzavřenost. Stavba v původní půdorysné stopě kotelny je prosvětlena pomocí sestavy světlíků ze shora, aby bylo možně podél vnější pláště umístit co nejvíce knižních regálů. Původní nosné prvky betonového skeletu jsou ošetřeny a přiznány. Na místě bývalého komínu, v těžišti původní stavby, je umístěn prostor pro besedy se sezením na vertikálních stupních, který umožňuje posluchači ideální poslech a výhled na plochu s přednášejícím a promítací plátno. Za nejvyšším stupněm je vytvořen prostor pro skladování židlí apod. Na severní straně, v místě původních nenosných stěn, prostor hlavního sálu knihovny přechází do částečně proskleného pavilonu přístavby, a na jižní straně hlavním vstupem do předprostoru stavby. Pavilon přístavby se v protikladu k uzavřenému hlavnímu sálu knihovny otevírá do okolí a propojuje tak vnitřní svět knihovny s vnějším děním.

V rámci širších vztahů navrhujeme jednoznačně vymezit a zracionalizovat odstavné a parkovací plochy, navrhujeme je v maximální možné míře řešit z materiálů, které umožňují lepší vsak dešťových vod (zatravňovací dlažba, apod). Na místo současného parkoviště na západ od řešeného objektu navrhujeme výhledovou výstavbu polyfunkčního objektu s podzemním parkováním, které doplní stávající sídliště o nové funkce a nové plochy bydlení. Stávající vzrostlé stromy navrhujeme zachovat a ošetřit jejich nejbližší okolí tak, aby se zvýšila šance na jejich dlouhodobý prospěch.

 

Web vytvořil exarion.cz