ZUŠ

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Autoři návrhu: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ing. arch. Tereza Ježková

HIP: Ing. Tomáš Pulkrábek, Atelier 99, s.r.o.

Místo: Orlová

Projekt: 02/2020

Program: vzdělávání

Velikost: 4 244 m2

Status: studie

Zadání

Zadáním je přemístit ZUŠ J. R. Míši do budovy bývalé Obchodní akademie na ulici Polní v Orlové z kapacitně i technicky již nevyhovujících prostor, které nesplňují současné požadavky na výuku uměleckých oborů a školu tak ve svém rozvoji limitují.

Urbanismus

Soubor 7 objektů se nachází na mírně svažitém pozemku obklopeném vzrostlou zelení. Dominantní čtyřpodlažní pavilony B a C jsou vzájemně propojeny vnitřním schodištěm a výškově vůči sobě uskočeny o půl patra. Z jihu je k pavilonu B připojen přízemní pavilon A, přes který je hlavní vstup do školního zařízení a muzea Těšínska, který se v pavilonu A nachází. Za pavilonem B navazuje přízemní pavilon D, objekt kuchyně, jídelny a převýšená hala tělocvičny, na kterou navazuje nedávno přistavěný objekt pro squash. Příjezd k areálu je z ulice Polní, buď k pavilonu A, před kterým je zbudováno několik odstavných stání nebo zezadu kolem tělocvičny přes bránu, kde je na asfaltové ploše umožněno parkování zaměstnancům školy. Terénně členitá zahrada za školou, orientovaná na západ, dnes poskytuje prostor pro 3 hřiště, která jsou neudržovaná. Přízemní podlaží mají francouzská okna s přímým vstupem na terén, do vnitrobloků mezi pavilony.

Z důvodu umístění nového koncertního sálu do původní polohy pavilonu A byl zrušen hlavní vstup do školy, který byl situován na jižní fasádě pavilonu A, kde je dnes Muzeum Těšínska. Nově navržený vstup je umístěn do uliční fasády k ulici Polní, do styku přístavby sálu a pavilonu B, s přímou vazbou na koncertní sál, foyer a komunikační jádro.

Další vstup je do provozně oddělené instituce Pedagogicko-psychologické poradny, která se nachází v přízemí pavilonu B. Zde je navržen vstup z východní fasády pavilonu B, odkud je ve stávajícím stavu přímý východ na terén. Vedle vstupu je umístěno nové venkovní únikové schodiště.

Z důvodu potřeby oddělit provoz ZUŠ a jídelny s kuchyní, byl navržen samostatný vstup do jídelní části z pavilonu D.

Druhé venkovní únikové schodiště bylo navrženo na severozápadní fasádu pavilonu C. Ve venkovních prostorech na pozemku 3742/2 se předpokládá vybudování parkoviště o 30-40 parkovacích stání podél stávající příjezdové cesty u tělocvičny a cca 10 stání před pavilonem A, podél stávající přístupové cesty na pozemku 3742/27. Dále budou obnoveny stávající zpevněné plochy a doplněny plochy nové, v návaznosti na navržené provozní vazby a výstupy z objektu na terén. V místě stávajících hřišť ve spodní části zahrady dojde k obnově a rozšíření herní plochy pro potřeby GOA (2x hřiště na volejbal, 1x hřiště na basketbal, travnatá plocha v místě stávajícího asfaltového hřiště pro softball, frisbee, relaxaci), a k vybudování venkovního altánu jako jeviště a terénního venkovního hlediště společně s biotopovým jezírkem pro potřeby ZUŠ.

Architektura

Záměrem bylo neoslabit kompozici a výraz celé stavby. Ze dvou výškových dominant pavilonu B a C se na obě strany odštěpují horizontální objekty. V tomto duchu jsme přistoupili i k návrhu nového objektu koncertního sálu, který měl být původně implementován do některé ze stávajících budov, ale kvůli požadavkům na světlou výšku sálu je to neproveditelné.

Proporčně horizontální přístavba sálu je v původní stopě pavilonu A, s mírným rozšířením o cca 90 cm u východní a západní fasády vůči stávající poloze obvodových stěn, a s vyšší konstrukční výškou, něž měl původní pavilon. Výškově převyšuje původní stavbu o 3 m a ve vzdálenosti 3,8 m od fasády pavilonu B klesá pod úroveň parapetu oken z druhého podlaží pavilonu B na 4,2 m od upraveného terénu. Hmota sálu je jednoduchým kvádrem o rozměrech 14 x 23,5 x 6,5 m s plochou střechou. Do  styku s pavilonem B  je vložena horizontální deska tvořící přesah nad venkovním vstupním prostorem před ZUŠ.

Výtvarné řešení

Výraz současné stavby je minimalistický, s pravidelným členěním fasády. Areál prošel rekonstrukcí – výměnou oken, a zateplením obvodového pláště před cca 10 lety, autorem řešení byl Ing.arch. Josef Kiszka. Okna jsou šedá hliníková, omítka bílá. Rekonstrukce se týkala objektu B a C. Pavilon A, kam je umístěn nový koncertní sál nebyl doposud rekonstruován, a proto se jevil pro umístění nového sálu jako nejpříhodnější.

Předsazená fasáda objektu sálu je opatřena barevnými svislými obklady odkazující na hudební, taneční a výtvarný obor. Svislé lamely jsou vyobrazením klaviatury, které jsou rytmicky sdružovány a vynechávány pro prostor k umístění poutačů na akce konané v sále, nebo pro prezentaci výtvorů z výtvarného oboru. Barevnost fasády byla volena pestře oproti stávajícím objektům. Záměrem bylo, aby objekt upoutal mezi stromy z ulice Polní a aby odkazoval svým výrazem na tvořivost, kreativitu a umění, které se za zdmi ZUŠ nachází.

Venkovní úniková schodiště jsou uvažována jako lehká ocelová konstrukce, s povrchovou úpravou pozink, podesty jsou barevně laděny k fasádnímu obkladu koncertního sálu.

 

Web vytvořil exarion.cz