Dvojdům pod Kraličákem

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Autoři návrhu: Ing. arch. Tereza Ježková, Ing. arch. Martin Štěpánek, Bc. Zuzana Krčková

Místo: Dolní Morava

Projekt: 09/2019 – 03/2020

Program: bydlení

Velikost: 230 m2

Status: DPS

Údaje o území

Místo budoucí stavby se nachází na pomezí Čech a Moravy, Orlických hor a Jeseníků v obci Dolní Morava na úpatí Kralického Sněžníku, kde pramení řeka Morava. Řešená lokalita se nachází v krajní části obce, na východní straně s výhledem do údolí, stranou od lyžařského a turistického centra, obklopená zelenými loukami a roztroušenou zástavbou několika rodinných domů.

Nově vymezené pozemky se rozprostírají na ploše cca 12 000 m2 a jsou určeny k zástavbě rodinnými domy.

Typologicky se jsou zde umístěny tři typy objektů. Samostatně stojící rodinný dům s apartmány, samostatně stojící rodinný dům s jedním bytem, a samostatně stojící dům s dvěma byty a garáží.

Limitujícím prvkem v území je trasa nadzemního elektrického vedení vysokého napětí, které půlí lokalitu a má své ochranné pásmo, ve kterém nesmí být umístěné žádné stavby.

Uvnitř řešeného území bude navržena zpevněná komunikace a prodloužena trasa vodovodu.
Dopravní zátěž je vzhledem k okrajové poloze minimální.

Urbanismus

Urbanistické řešení jednotlivých rodinných domů bylo řešeno komplexně, jako jeden soubor 9 rodinných domů realizovaný jedním investorem. Domy jsou osazeny na řešených parcelách tak, aby optimálně využívaly prostor své parcely, vzájemně si nekonkurovaly a aby neomezovaly okolní pozemky. V rámci návrhu byla koncepčně řešena i nová komunikace a předpokládané zasíťování pozemků. Komunikace je navržena jako obytná zóna se smíšeným provozem v jedné úrovni. V rámci komunikace jsou řešena odstavná a parkovací stání.
Řešené pozemky jsou dle platného územního plánu v plochách určených pro zástavbu rodinnými domy.

Architektura

Objekt je koncipován jako dvoupodlažní hmota obdélníkového půdorysu 9,5 x 18,8m, s přidruženou hmotou garáže. Jeho vzhled vychází z klasického tvarosloví venkovského domu se sedlovou střechou. Fasáda ze severní strany je velmi prostá, slouží jako vstupní a její hmota je narušena pouze malými okny z kuchyně a koupelen. Štíty domu s orientací východ, západ, jsou opatřeny francouzskými okny z obývacích pokojů a kuchyně v přízemí a ložnic v patře. Jeden z bytů využívá střechy garáže pro vlastní terasu přístupnou z ložnice. Nejvýrazněji působí ,jižní fasáda, která se do krajiny otevírá rozměrnými okny a párem vikýřů.

Materiálové řešení

Dům je navržen jako zděný stěnový systém, zateplený minerální vatou s provětrávanou dřevěnou fasádou a kamenným obkladem, v kombinaci se železobetonovými stropy a dřevěným krovem. Zvolené materiály vycházejí z charakteru okolí. Jedná se tak především o přírodní kámen a dřevo, doplněné tmavým kovem na střešním plášti, rámech oken a vikýři. Celková materiálová skladba tak působí harmonicky vůči okolní krajině, ale zároveň současným dojmem. Hlavní hmota domu je obložena dřevěným obkladem, ten je mezi ostěním oken nahrazen obkladem z kamene, z něho je rovněž fasáda garáže. Z jižní strany stavbě dominují dva vikýře, první je vyveden jako předsazený, opláštěný plechem, druhý lícuje s povrchem fasády a je, shodně se zbytkem fasády, obložen dřevem. Některá okna jsou vzájemně propojena do větších horizontálních celků kovovými panely. Střecha domu je sedlová z tmavého falcovaného plechu, nad garáží je střecha plochá, pochozí.

 

Web vytvořil exarion.cz