Komunitní bytový dům

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Autoři návrhu: Ing. arch. Jan Kratochvíl, Ing. arch. Tereza Ježková, Ing. arch. Tatiana Rebrova

Místo: Křenovice

Projekt: 03/2018

Program: bydlení

Velikost: 1 840 m2

Status: studie

Urbanismus

Návrh respektuje stávající souvislosti v lokalitě a logicky na ně navazuje. Vzhledem k charakteru navrhovaných budov je zvolena zástavba solitéry.

Budoucí objekt nové základní školy je dislokován v uliční frontě ulice Školní v sousedství obecního úřadu a prostřednictvím venkovního hřiště pro družinu na severní straně navazuje na stávající areál mateřské školy. Před školou se nabízí možnost vytvoření nové autobusové zastávky. Na volném pozemku v ulici Bratří Mrázků je navržen třípodlažní bytový dům se sociálními byty s příznivou V-Z orientací (např. pro začínající učitele, lékaře apod.) ve vlastnictví obce.

Mezi ulicemi Příční a Bratří Mrázků je navržená nová spojující komunikace, která umožní legální přístup k zahradám řadových domů v ul. Na Nivě a současně zkrátí vazby nové zástavby na centrum obce, respektive zprůchodní relativně velký urbánní blok.

Novostavba komunitního bytového domu pro seniory se nachází v zóně sousedící s rodinnými domy a vytváří nenásilný přechod mezi budovami vysokého sídelního významu (škola, úřad, zdravotní středisko) na západě a individuální bytové zástavby na východě. Vzhledem k rozloze řešeného území je možno v budoucnu dům pro seniory komfortně dostavovat a rozšiřovat. Poptávka po komfortním sociálním bydlení pro seniory zcela bezpochyby poroste.

Nová zástavba se snaží v maximální možné míře vytvářet a respektovat tradiční uliční profil. Významnější veřejné prostory jsou navrženy v místech nástupů do institucí respektive objektů služeb. Zajímavou alternativou k veřejnému prostoru je polosoukromá zahrada vymezená objekty bytového domu pro seniory.  Nabízí se její využití pro procházky maminek s kočárky, aktivity mateřské školy apod.

Podél komunikací jsou navržena parkovací stání v dostatečném počtu i vzhledem k potenciálnímu rozšíření domu pro seniory. V území se nenachází žádné podzemní garáže.

Významným prvkem návrhu je nízká výšková hladina zástavby a také zeleň, zejména stromy, které nejvíce reprezentují venkovskou sídelní strukturu.

Architektura

Hmotové řešení komunitního bytového domu využívá dlouhodobě ověřené typologické koncepce klidového intimního atria-vnitrobloku, do kterého jsou orientovány hlavní části domu – byty seniorů, společenská místnost a jídelna. Naopak komunikační a servisní prostory se nacházejí na vnějším obvodě domu.

Zahrada v atriu je členěna na pobytovou relaxační část situovanou kolem jezírka a užitnou „hobby“ zónu, kde mohou senioři pěstovat pro radost plodiny či chovat zvířata. Zahrada je středobodem návrhu, je cílem výhledů z bytů a společenských místností a svým způsobem upomíná na motiv rajského dvora v klášterech.

Vzhledem k rozmanitému tvarosloví okolní zástavby je návrh komunitního domu směřován do soudobého architektonického výrazu. Tradicionalistická estetika by v daném místě, a to i vzhledem k životním zkušenostem potencionální klientely, působila komicky. Navržené, v místě obvyklé materiály a moderní formy souzní s aktuální estetikou kritického regionalismu.

Dům je navržen s důrazem na horizontalitu, aby byl v symbióze s okolním přírodním rámcem. Vertikály stromů a horizontály lodžií respektive krytých pavlačí jsou úspěšným konceptem organické architektury.

Vertikální konstrukce jsou zděné, horizontální monolitické. Provozní celky našly odezvu i ve vnějším výrazu domu. Materiálem fasád je omítka v kombinaci s dřevěným obkladem. Výplně otvorů jsou dřevěné s vysokým energetickým standardem. Střechy jsou navrženy jako zelené. Návrh využívá přirozeného osvětlení a větrání. Vzhledem k výhodné orientaci ke světovým stranám a dostatečné velikosti pozemku se nabízí využít solární systém pro ohřev TUV a tepelných čerpadel pro vytápění. Udržitelnost hraje v návrhu významnou roli.

Provozní řešení

Dispozičně je objekt rozdělen na tři provozní úseky – byty seniorů; stravovací, společenské a provozní zázemí; zdravotnický úsek. Byty se nacházejí v podlouhlém křídle rovnoběžném s novou ulicí spojující Příční s Bratří Mrázků. Dispoziční dvojtrakt se zasklenou chodbou na východě a na západě najdeme byty s komfortními lodžiemi. Cílem bylo vytvořit prosvětlené prostory, žádné tmavé chodby a haly, nýbrž prostory vybízející k pobytu, setkávání a užívání.

Společenská a stravovací část se nachází v křídle rovnoběžném s ulicí Příční. V budoucnu bude spojovacím krčkem mezi 1. a 2. etapou a poskytne zázemí oběma bytovým domům. Kanceláře, zázemí zaměstnanců a kuchyň se zásobováním jsou orientovány do ulice, jídelna se společenským sálem mají přímý kontakt se zahradou v atriu.

Zdravotnická část vymezuje vstupní piazzettu a umožňuje bezkonfliktní přístup veřejnosti. Dle stavebního programu jsou v ní navrženy místnosti pro ordinaci praktického lékaře, externího pracovníka a asistenční místnost.

Web vytvořil exarion.cz