Bytový dům, Zlín

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Místo: Zlín

Projekt: 10/2017

Program: bydlení

Velikost:774,56 m2

Status: studie

Řešené území

Řešené území se nachází na nároží ulic Kvítková a Díly II, nedaleko centra Zlína. Stavební pozemek tvoří parcely parcelní č. 615/9, 2695 a 3516/13. V současnosti se zde nachází objekt rodinného domu s dvorní částí, který bude odstraněn. V parteru se nachází obchodní jednotky. Pozemek je napojen stávajícím sjezdem do ulice Díly II, pro vjezd do dvora je využívána i brána z ulice Kvítková. Pozemek se mírně svažuje od jihu k severu, odhadované převýšení je cca 1-1,5m na délku parcely.

IDEA návrhu

Cílem návrhu bylo vytvořit současný městský bytový dům, nabízející kvalitní byty s optimálně řešenými dispozicemi a přidanou hodnotou v podobě výhodné orientace ke světovým stranách, zajištěného odstavného stání pro každý byt, sklepní kóje a z bytu přístupného venkovního prostoru (lodžie, terasy nebo balkonu). Navržený objekt by měl podpořit společenský statut svých obyvatel – bydlení by mělo být reprezentativní, ale do značné míry soukromé, osobité, pohodlné a nerušené. To vše symbióza jedinečného místa a našeho návrhu přináší.

Urbanistické řešení

Navrhovaný objekt vychází z prostorových možností řešeného území. Respektuje uliční čáru i sousední objekty. Hmota objektu ve tvaru písmene L graduje v nároží, které akcentuje předsazenými lodžiemi. V ulici Kvítková objekt navazuje na stávající bytový dům, v ulici Díly II je jižní fasáda ustoupena od hranice pozemku, aby neutlačovala objekt stávajícího rodinného domu. Parter navrženého objektu do ulice Kvítková nabízí prodejní prostory. Poloha vjezdu do vnitrobloku zůstává z ulice Díly II, přibližně na stejném místě jako je stávající sjezd. Odstavná stání jsou řešena zejména ve dvoře, v případě zájmu a spolupráce ze strany města je možné řešit další odstavná a parkovací stání na zpevněných plochách kolem objektu.

Architektonické řešení

Území, ve kterém se řešený pozemek nachází, je poměrně komplikované, různorodé, obsahuje velké množství informací a naším návrhem chceme na tyto skutečnosti reagovat a přinést do území sjednocující prvek. Podstatné je, že se nacházíme kousek od centra Zlína, města, které dalo vzniknout soudobé architektuře a ve kterém se zrodil vlastní, osobitý, architektonický styl.

Na bytový dům v ulici Kvítková navržený objekt navazuje proporčně přiměřenou hmotou, pevně usazenou cihelným obkladem v parteru, která se dále rozlévá přes schodiště do nárožní věže. Ustoupené šesté podlaží v této části je již řešeno v ušlechtilé bílé omítce. Byty jsou zde orientované sever – jih, s výhledem na jižní svahy. Východní fasáda do ulice Díly II l je usazena na plný parter v tmavě šedé omítce a zrcadlí v sobě jednoduchou strukturu typického bytového domu. Byty jsou zde orientované východ – západ. Ustoupené podlaží je taktéž provedeno v bílé omítce. Nároží, vytvořené předsazenými lodžiemi, domu dodává potřebný osobitý charakter, dodává ulici nové měřítko a svým obyvatelům příčně větrané byty, nabízející výhled na jižní svahy a velké množství prostorných lodžií a teras.

Dvorní fasády jsou orientované na jih a na západ a zároveň jsou do nich orientované zejména obytné prostory jednotlivých bytů, na které přímo navazují lodžie.

Provozní řešení

Podstatou řešení je nárožní parcele přizpůsobit navržené řešení tak, aby byl získán ideální prostor pro správně orientované byty. Proto jsou navržena 3 vždy stejná schodišťová jádra, která jsou v rámci objektu různě natočena tak, aby vždy nabízela maximum ze své polohy. Všechny jádra jsou obsloužena i výtahem.

V úrovni parteru jsou u vstupů k jednotlivým jádrům navrženy prostory pro společné kočárkárny, alt. kolárny a prostor pro shromažďování odpadu. Individuální bytové kóje jsou přístupné ze společných chodeb, některé také přímo z prostoru odstavných stání. V přízemí je uprostřed objektu prostor vhodný pro umístění technologie objektu. Jsou zde však další prostorové rezervy v případě nedostatečné velikosti technického zázemí, například v prostorech u vstupů, kde jsou například kočárkárny. Další a převažující náplní jsou byty, které se nacházejí ve 2. až 6. nadzemním podlaží. Parter prostorově ustupuje potřebám pro parkování , je však možné ho rozšiřovat na úkor zrušení parkovacích stání.

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní napojení je řešeno zhruba ve stávající poloze. Tímto řešením získáváme v parteru 31 parkovacích stání. Dvě z nich jsou krytá pod střechou horní hmoty objektu. 6 stání má přímý přístup do skladovacích kójí. Podél ulice Díly II na městských pozemích úpravou chodníku dokážeme získat dalších 13 stání. Před obchodními jednotkami je počítání s možností parování pro návštěvníky komerce, je zde navrženo 8 stání.

Dle výpočtu je pro tento objekt potřeba zajistit 39 parkovacích míst pro obyvatele objektu a 4 stání pro obchodní jednotky. Řešené území je napojeno na teplovod, plynovod, vodovod, kanalizaci a NN.

Konstrukční řešení

Předpokládá se stěnový, případně skeletový systém s monolitickými, alt. spirolovými stropy. Konkrétní řešení může být specifikováno až dle provedených průzkumů a stanovení optimálního způsobu založení objektu. Technické a technologické vybavení objektu může být upraveno dle požadavků investora, nabízí se však maximální využití zelené střechy pro minimalizaci zasakování, případně naopak sběr a zpětné využívání dešťových vod. V případě požadovaného většího vnitřního komfortu může být řešeno nucené větrání s rekuperací tepla, venkovní žaluzie zabraňující přehřívaní, apod.

Web vytvořil exarion.cz