Viladům v Masarykově čtvrti

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider
Autor: Ing. arch. Jan Kratochvíl, Ing. arch. Tereza Ježková

Klient: soukromý investor

Místo: BRNO

Projekt: 03/2015

Program: bydlení

Velikost: 338 m2

Status: studie

Celkový popis stavby

Navržený bytový dům slouží k trvalému bydlení. V 1PP je umístěna malá provozovna administrativního charakteru, kterou je však možné využít jako garsoniéru také pro bydlení. V objektu se nacházejí čtyři byty.

Urbanistické řešení

Návrh respektuje předepsané regulativy – funkční využití (plocha čistého bydlení) a intenzitu využití

(IPP). Další regulativy nejsou územně plánovací dokumentací předepsány.

Novostavba respektuje charakter okolní solitérní zástavby. Svou hmotou se začleňuje do uliční fronty,

kde jsou jejími sousedy třípodlažní dvojvila a čtyřpodlažní bytový dům. Hmota

navrženého bytového domu je typologicky koncipována do ulice vertikálně jako tradiční vila, do

zahrady využívá horizontálního ustupování teras. Umístění domu na pozemku je navrženo

v severojižním směru tak, aby byl vhodně využit svažující se pozemek a obytné místnosti během dne

dostatečně prosluněny. Návrh počítá s významným ozeleněním parcely listnatými stromy a keři.

Pohledové imise na sousední objekty byly zredukovány na užitné minimum. Nedochází k zastínění

žádného sousedního objektu.

Architektonické řešení

Dům má výraznou podélnou orientaci. Sestává ze dvou podzemních a tří nadzemních podlaží. Hlavní

vstup do objektu se nachází na severní straně pozemku a kryje jej vystupující hmota rizalitu. Dům je

v této partii kompozičně utvářen jako suverénní vertikální hmota. Tomuto výrazu pomáhají i vystupující balkony na východní fasádě. Směrem k jihu hmota domu sublimuje do prosluněných teras. Komunikační jádro je z hlavní hmoty domu vysazeno, posiluje vertikální kompozici, a to i použitím jiného materiálu na fasádě. Střechy jsou navrženy jako ploché, v místě teras pochůzné.

Architektonické články a materiály použité na fasádě domu vycházejí z tradice brněnské architektury.

Kontaktní zateplovací systém s omítkovou imitací pohledového doplňují dřevěné výplně otvorů.

Dalším použitým pohledovým materiálem černá strukturovaná omítka na balkonech a vystupující hmotě schodiště. Toto režné materiálové portfolio doplní vzrostlá a popínavá zeleň. Zvolené barevné řešení by mělo dům kontextuálně usadit do současného zastavěného území a zmírnit kontrast mezi starým a novým.

Web vytvořil exarion.cz