Galerie velké ceny

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider
Autor: Ing. arch. Tereza Ježková

Místo: BRNO

Projekt: 05/2016

Program: výstavní, edukativní a zábavní

Velikost: – m2

Status: studie

Poloha galerie byla v návrhu ověřena v několika variantách – například vně areálu, nebo u hlavní tribuny při cílové rovince. Avšak po blízkém prozkoumání na místě, provozu areálu auto motodromu, jsem objevila variantu mnohem vhodnější, než dvě předešlé. Místo se nachází na hlavní trase do areálu jak zaměstnance, tak pro závodníky a zároveň je to trasa, která je zcela veřejná, bez brány, bez jakékoliv překážky, která by mohla zkomplikovat fungování objektu. V místě samém se kříží cesta, která pokračuje do sídla společnosti p. Abrahama a vedení automotoklubu, která je zakončená bránou a vrátnici, s cestou pro návštěvníky, kteří mají v plánu sledovat dění na dráze z největší přírodní tribuny na okruhu, která je v opodál. Zároveň je zde zřízen, zatím stále fungující, golf s předprostorem pro parkování. Tedy z hlediska tras a provozu se zdá místo velice ideální. Já jsem ho ale zvolila také proto, že z lehce vyvýšeného místa nad golfem je možné dohlédnout minimálně na tři velice atraktivní body tratě, což jsem také pojala jako jeden z hlavních bodů konceptu.

Umístění parkování v poloze před golfem zachovávám, kapacitu nezmenšuji, a v podzemí objektu navrhuji podzemní parkování pro zaměstnance a vedení galerie, případně VIP hosty.

Záměrem společnosti, spravující celý okruh, je odstranění golfového areálu ze stávající polohy, případně jejího odsunutí směrem k prameni do údolí to hlavně z důvodu pořízení záměru výstavby polygonu – testovací dráhy. Ta však do našeho provozu nijak nezasahuje, naopak ji respektujeme.

Nosnou myšlenkou konceptu bylo najít způsob, jak vytvořit prakticky uprostřed tratě relativně klidné místo, kde by návštěvníci mohli rozjímat nad exponáty, související s motosportem. Zároveň by stavba měla působit dynamicky a lákavě. Jak jsem již zmiňovala na začátku, celý okruh je prakticky takovou reálnou expozicí ze světa závodníků i jejich fanoušků. A tento svět jsem chtěla dostat do samotného návrhu. Hmotu objektu jsem tedy podřídila 3 nejatraktivnějším bodům tratě, na které je možné dohlédnout alespoň z výšky druhého patra. Do těchto směrů jsem umístila provozní celky, které se uprostřed potkávají v samotném srdci / motoru galerie. Vstup do objektu je nenápadně vytrčen do piazzety před galerií jako nasávací výustka, která nasává návštěvníky do svého nitra a dále je nechává rotovat po celém prostoru galerie.

V 1pp se nachází 24 parkovacích míst pro zaměstnance, vedení galerie a pro VIP návštěvníky. Dále je zde zázemí pro exponáty ve velikosti auta, v depozitáři je umístěna plošina, která prostupuje všemi patry a umožňuje tak pohyb velkých exponátů od zásobovacího vstupu po galerii.

Do vstupního podlaží 1.np se vstupuje nálevkou, která vás přivede k informacím, pokladně a šatnám, odkud dále můžete pokračovat do 2.np kde je prostor pro samotnou expozici. V kruhovém prostoru uprostřed galerie se nachází tzv lákací exponát, foyer, relaxační mobiliář, trenažery, a na stěnách vynášejících velký světlík nad tímto prostorem, se promítají krátkometrážní snímky z blízkou tématikou. Hmota objektu se skládá ze třech dlouhých konců, které se spojují právě v tomto kruhovém místě. V jednom z konců, nejblíže hlavnímu vstupu, je mimo recepci a šatnu také administrativní část pro vedení galerie. Druhý konec, natočený k parkování a cestě, slouží jako zásobovací vstup, a je zde umístěno zázemí pro pracovníky, zázemí kavárny, kavárna samotná a obchod. V třetím posledním konci je umístěn kinosál a edukační místnost.

2.np je čistý prostor galerie. Tématika galerie je rozdělena do každého konce zvlášť – od výstavy závodek, motorek, síně slávy až po pietní uličku. Vyvrcholením každého okruhu je prosklený konec celé části, s orientací na již několikrát zmiňované atraktivní výhledy na okruh.

Web vytvořil exarion.cz